"LUS"

Bjørndal skole startet i 2005 å ta i bruk et nytt vurderingsverktøy i lesing. Skoleringen fortsetter ennå, og med mer øvelse i bruk av verktøyet vil vi på sikt oppøve større kompetanse i å bestemme kvaliteten på elevenes lesing og leseforståelse.

Lesing som grunnleggende ferdighet

Å kunne lese er en grunnleggende ferdighet som alle må kunne beherske for å fungere godt i samfunnet. Det betyr at ved å benytte kriteriene i LUS-verktøyet kan vi som lærere og dere som foresatte arbeide enda mer systematisk og målrettet med leseopplæringen. En leseprosess er i utgangspunktet vanskelig å beskrive fordi vi anvender flere parallelle kompetanser samtidig. Det er ikke bare evnen til å avkode det som står skrevet som avgjør hvor gode vi er til å lese. Når vi leser benytter vi oss av vår tidligere kunnskap og erfaringer. Våre følelser, tanker og handlinger i samspill med omgivelsene påvirker hvordan vi oppfatter verden og hvilken kompetanse vi har når vi starter en leseprosess. Dette påvirker igjen vår evne til tolke det vi leser og sier noe om kvaliteten på den lesingen vi utfører.

Leseforståelsens utvikling

Vårt utbytte av lesingen kan således ikke måles i hvor fort vi leser, eller hvor flinke vi er til å avkode det som er skrevet på en ”rett” måte. Leseforståelse handler like mye om den tankemessige bearbeidingen vi gjør når vi leser og hvilken kunnskap og erfaring vi anvender for å forstå det leste. God forforståelse om det vi leser påvirker derfor det utbyttet vi får når vi leser.

Leseutviklingsskjemaet – LUS, beskriver de ulike kvalitetene i en leseutviklingsprosess. Kvalitetene sier oss noe om hva vi kan og hva vi må kunne for å komme videre i vår leseutvikling. Bruk av LUS gir oss derfor bedre kunnskap om hvor den enkelte er kommet og hva det må arbeides med for å komme videre i sin leseutvikling.

LUS-skjema

De forskjellige LUS-fasene er beskrevet i LUS-kartleggingens 19 trinn. Vi håper at denne kunnskapen kan gi dere en første innføring i verktøyet og gjøre det lettere for dere som foresatte å følge med i eget barns leseutvikling. På sikt håper vi at LUS kan legge grunnlaget for en fruktbar kommunikasjon i foreldresamarbeidet om elevenes lesekompetanse.