Lese- og språkopplæring

leseplan

Bjørndal skole har lesing som et viktig utviklingsprosjekt og fokusområde. Vi har utviklet en leseplan fra 1.-7.trinn med progresjon og en rød tråd fra trinn til trinn. Planen skal sikre lesing og læring i alle fag for elevene gjennom erfaringsdeling og læring blant oss voksne gjennom bruk av støttegruppemetodikk. Skolen bruker også Språkbroen til planlegging av god språkundervisning med fokus på begrepslæring, og jobber aktivt med å implimentere denne i leseplanen.

 

Mål

  • Alle lærere er leselærere
  • Lesning er en integrert del av fagene
  • Undervisningen kjennetegnes av variert og målrettet arbeid med lesing
  • Alle lærere bidrar til elevenes dokumenterte leseprogresjon

 

Strategier

Elevene skal lære å bruke strategier og teknikker for å utvikle leseforståelse. Elevene skal lære ord og begreper – både i dybde og bredde – og utvikle det muntlige språket og bli språkbevisste. Elevene skal utforske skriftspråket og utvikle skriftlig kompetanse.

 

Grunnleggende ferdighet

Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter, og ferdigheten er helt avgjørende for læring i skolen. På Bjørndal skole skal det leses i alle fag, og alle lærere på skolen er leselærere. Vi skal sikre en god progresjon for den enkelte elev gjennom målrettet, systematisk og enhetlig praksis i leseopplæringen. Skolens plan for leseopplæring og elevenes leseprogresjon tydeliggjør våre ambisjoner og gir retning for innsatsen. Planen bygger på og utdyper våre prinsipper for god og "forståelig" undervisning hvor tenking, refleksjon og språk henger nøye sammen.

 

Lesekompetansen er grunnleggende for å lære og for å fungere i samfunnet.  Et individ må:

  • kunne ta til seg et skrevet budskap for å kunne lære
  • kunne formidle et skrevet budskap, som forstås av andre

 

Kognitive lesere

Å lære å lese forandrer hjernen. Lesing utvikler barnets evne til å være tenkende og reflekterende:

Særskilt språkopplæring med fokus på forsterket lese-, skrive- og språkopplæring organiseres på følgende måte:

  • I hel klasse gjennom bruk av prinsippene i leseplanen
  • Storgrupper på skolens bibliotek ukentlig gjennom veiledet lesing, ord- og begrepslæring og bruk av tenkekart for å bevisstgjøre elevene på egen læring.
  • I liten språkgruppe på trinnet

 

Kontinuerlig arbeid med lese- og språkopplæring

Planen skal implementeres i regi av plangruppe, lesekomite og skolens ressurslærere i lesing. Målet er at planen skal forstås og brukes ukentlig ved planlegging av undervisning i alle fag på team og individuelt. Dette følges opp av skolens plangruppe på avsatt P-tid og teamtid. Planen skal utvikles og revideres årlig av plangruppen ved skolen sammen med lesekomite og ressurslærere i lesing.