Læringsstøttende aktiviteter (LSA)

Aktivitetsskolen skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med ferdigheter og fag gjennom læringsstøttende aktiviteter som fokuserer på regning, lesing, skriving og språk. 

En grunnleggende prinsipp for en læringsstøttende aktivitet er at den har en tidsmessig og tematisk sammenheng med skolen. Dette gjøres gjennom et planmessig og sturukturert samarbeid om faglige temaer mellom ansatte i skolen og Aktivitetsskolen. Grunnen til dette er at både medarbeidere i AKS og elever skal vitne til effekten av et slik samarbeid inn mot de faglige og sosiale rammene på skolen.

  • Så hva er en læringsstøttende aktivitet for oss?
    - En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag.
    - En aktivitet som er planlagt og som har tydelige læringsmål.
    - En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen. 

AKS følger opp og viderefører satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Disse er også innarbeidet i Aktivitetsskolens lokale planer. Baseleder i hver enhet gis plass i samarbeidsforumer for undervisning, hvor også AKS-medarbeidere i tillegg får mulighet til å planlegge de læringsstøttende aktivitetene.
De læringsstøttende aktivitetene og kursene skal være lysbetonte og preget av lek, de skal være godt planlagt, baseres på grunnleggende ferdigheter, ha tydelig formulerte læringsmål og fungere som repitisjon, supplering og/eller "overlæring". 

For at læringsstøttende aktiviteter skal fungere best mulig vil elevene være delaktige i utformingen av tilbudet, og om en elev ikke opplever progresjon skal skolen tilrettelegge innholdet etter elevens ønsker og behov. Dette også for å sørge for at eleven får delta på de attraktive aktivitetene. For å sikre at elevene kan benytte seg av et bredt tilbud samarbeider skolen også med andre skoler i tillegg til frivillighet og- sportsorganisasjoner i lokalmiljøet, og om det blir vedtatt å benytte seg av disse tilbudene vil dette bli tilrettelagt utefra målområdene i rammeplanen.