Helsesøster

Helsesøster: Marianne Samuelsen
Tlf.: 23 16 95 99/94783367
E-mail: Marianne.Samuelsen@bsn.oslo.kommune.no

Skolelege: etter avtale

Helsesøster på mottak: Nina Halvorsen
Mob: 947 83 367
E-mail: nina.halvorsen@bsn.oslo.kommune.no

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Helsesøster og skolelege er en del av kommunens lovbestemte helsetjenester som alle barn og unge har rett til. Dette er et gratis tilbud til alle barn i skolealder og omfatter fysisk, psykisk og sosial helse.

Tilbudet innebærer:

  • Helseundersøkelser
  • Veiledning og støtte til foreldre og elever.

Vi er opptatt av barnet og familiens helse og trivsel og tilbyr individuell tilpasset råd og støtte etter behov. Skolehelsetjenesten har et fast program, men ønsker også å være tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer.

Skolehelsetjenesten gir:

  • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i grupper.
  • Vaksinasjon
  • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
  • Miljørettet tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
  • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene.
  • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
  • Henviser og samarbeider med andre instanser.
  • Som f. eks barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjenesten (PPT), logoped, fysioterapeut, Familiesenteret, Psykisk helse, sosial- og barnevernstjenesten, NAV og sykehus.  

Elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesøster. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster. Helsesøster har tett samarbeid med skolen, er en del av skolens tverrfaglige team og har faste samtaler med sosiallærer/rådgiver, er med på klassetrinns gjennomganger, ressursteam etc. Skolehelsetjenesten har egne lokaler på skolen og er en del av skolemiljøet. Ved forandring av timeavtale er det viktig å gi beskjed i god tid.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Foresatte/eleven har rett til innsyn i journalen. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell)

Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt

SKOLEHELSESTJENESTENS FASTE PROGRAM

1.klasse: Besøk i klassene. Deltakelse på foreldremøte. Alle elever med foresatte vil bli innkalt til skolestartundersøkelse.. Det blir en samtale om barnets helse og trivsel, måling av høyde og vekt. Det blir tatt hørselstest, synstest tas ved behov.

2.klasse: Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste og polio (DTP-IPV) i grupper. Om foreldrene ønsker å følge eleven til vaksinering kan dette avtales med helsesøster.

3.klasse: Høyde- og vektmåling og samtale med elevene i grupper.

4.klasse: Klasseundervisning om psykisk helse, bruk av metoden Psykologisk Førstehjelp.

5.klasse: Samtale om kvinnelig kjønnslemlestelse til berørte grupper.

6.klasse: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder, MMR. Samtale med elevene i grupper om pubertet, personlig hygiene, trivsel, skolemiljø, kost med mer.

7.klasse: Vaksine mot livmorhalskreft, HPV til jenter.

Utenom det faste programmet kan elever få oppfølging på bakgrunn av opplysninger, observasjoner, ønsker og behov.

Skolebase

Skolehelsetjenesten er administrativt samlet i en skolebase som er betjent med helsesekretær.

Fagleder i skolehelsetjenesten: Siv Børjesson
Tlf.: 906 52 987

Helsesøster og skolelege ved Bjørndal skole

Helsesøster: Marianne Samuelsen
Tlf.: 23 16 95 99/94783367
E-mail: Marianne.Samuelsen@bsn.oslo.kommune.no

 

Skolelege: Etter avtale

 

Helsesøster på mottak: Nina Halvorsen
Mob: 947 83 367
E-mail: nina.halvorsen@bsn.oslo.kommune.no

 

 

Drawing of a city