Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen. Organet kan ikke fatte bindende vedtak. Elever og foreldre skal være i flertall. SMU har møter i forkant av driftsstyremøtene ca. 6 ganger i året. Saker meldes skriftlig til rektor etter elevrådsmøter og FAU-møter.

To elevrepresentanter til SMU velges fra elevrådet ved skolestart hvert år.