Driftsstyret

Sammensetningen av representantene

  • 2 representanter for foreldre
  • 2 representanter for de ansatte
  • 3 eksterne kommunale representanter (eierrepresentanter)
  • Rektor er sekretær

Representantene velges for 2 år av gangen, med utskifting annethvert år. I forkant av DS-møtet er det satt av 30 minutter til møte i SMU (skolemiljøutvalget). To elever fra elevrådet er elevenes representanter i SMU.

 

Foreldrerepresentanter i skolens driftsstyre 2020/21