Om Bjørndal Aktivitetsskole (AKS)

AKS-figurer-blå

Tilbud og satsningsområder

Elevene får tilbud om læringsstøttende aktiviteter (LSA), leksehjelp, samt en rekke spennede aktiviteter som blir ledet av dyktige og erfarene baseledere og assistenter. Aktivitetene preges av struktur og forutsigbarhet, samt oppfordrer til fysisk aktivitet, kreativitet og lek.

Bjørndal AKS preges av godt samarbeid med skolen, struktur og forutsigbarhet, god kommunikasjon med våre foresatte, men mest av alt: trygge, omsorgsfulle og lyttende voksne som ser hver enkelt elev og dens behov. At våre elever trives på AKS er vårt fremste mål.

Aktivitetsskolen driftes i henhold til Oslostandard, Rammeplan og lokale planer som skal sikre et godt tilbud til våre elever.

Våre dyktige baseledere planlegger aktiviteter på AKS ukentlig ut ifra Rammeplanens fire temaområder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

Målområdene kommer synlig frem på aktivitetsplanen som blir sendt ut hver uke til våre foresatte via skolemelding. 

Bjørndal Aktivitetsskole har i etterkant av brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2015 hatt et ekstra fokus på følgende områder: 

  • Utvikling av elevenes norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og sosiale kompetanse gjennom læringsstøttende aktiviteter
  • Kompetanseutvikling for ansatte i AKS
  • Økt faglig samhandling mellom skolen og Aktivitetsskolen
  • Styrket ledelse i AKS
  • Informasjon, dialog og samarbeid med foresatte

Fokusområdene fremkommer i Bjørndal Aktivitetsskoles Milepælsplan og er innlemmet i skolens strategiske plan.

Baser skoleåret 2021-2022

Bjørndal Aktivitetsskole er i kraftig vekst og har i løpet de siste to årene fordoblet elevdeltagelsen. Fra høsten 2020 har vi gratis kjernetid på 1-4 trinn.

Organiseringen på Aktivitetsskolen er slik:

 

Base 1:

1.trinn med 60 elever blir ledet av baseleder Melissa Sorouri.

Base 2:

2. trinn med 49 elever blir ledet av baseleder Sunniva H. Rowan.

Base 3:

3. trinn med 62 elever blir ledet av baseleder Liv Huser.

Base 4: 

4. trinn med 56 elever blir ledet av baseleder Liv Huser.

 

Samarbeid med foresatte

Aktivitsskoleleder og baseledere på Bjørndal AKS ønsker et tett og godt samarbeid med foresatte til elever på AKS. Vi ønsker lav terskel for å komme med innspill og tilbakemeldinger. Vi har troen på at et godt AKS-tilbud kan utvikles i samarbeid med elever og foresatte.

Vi ønsker at elever og foresatte skal til enhver tid vite hva som skjer på AKS og sender derfor ut aktivitetsplan ukentlig til samtlige foresatte per e-post. I ferier er basene slått sammen til én base og det sendes ut en felles plan som gjelder i ferier og fridager.

All viktig informasjon fra baseleder eller AKS-leder sendes på skolemeldingt eller blir gitt via telefon. Ved henting er det en fin anledning for foresatte å se og høre hvordan eleven har hatt det i løpet av AKS-dagen.

Alle beskjeder og henvendelser fra foresatte er foretrukket via skolemelding eller per telefon før åpningstid på AKS, dvs mellom klokken 10:00 og 13:00. Dette for å begrense bruk av telefon i AKS-tiden og mer fokus på elevene våre.

Som foresatt ved Bjørndal AKS kan du forvente en forutsigbar og strukturert hverdag for ditt barn, fylt med spennede aktiviteter, driftet av trygge og omsorgsfulle ansatte. Du vil motta aktivitetsplaner, månedsbrev og få fortløpende tilbakemeldinger på hvordan ditt barn har det på Aktivitetsskolen. Som foresatt må du passe på å gi nødvendige beskjeder til AKS og påse at barnet ditt har påkledning tilpasset vær og årstid, samt skjekke regelmessig og fylle på skiftetøysposen.

Vi ønsker alle foresatte med elever på 1.–4.trinn hjertelig velkommen til Bjørndal Aktivitetsskole!